Skip to content
Professionelt VVS til private og erhverv
Man - Fre: 07:00 - 16:00 (12:30)         Ring til os på: +45 97 12 21 99

VVS TIL ERHVERV OG PRIVATE

Dygtige og erfarne montører med arbejdsområder over hele landet

HJÆLP TIL VVS

VVS til private og erhverv

- Sty­res af VVS-instal­la­tør Kar­sten Holm. Afde­lin­gen beskæf­ti­ger dyg­ti­ge og erfar­ne montø­rer med arbejds­om­rå­der over hele lan­det.

Alle opga­ver bli­ver udreg­net i fir­ma­et og i sam­ar­bej­de med kun­den får vi fast­lagt hvil­ke funk­tio­ner og kva­li­tets­ni­veau, der ønskes. Det er vig­tigt, at opga­ven lever op til kun­dens for­vent­nin­ger.

SKRÆDDERSYEDE TOTALLØSNINGER
RYKKER UD I AKUTTE SITUATIONER TIL ERHVERV OG PRIVAT
STOR ERFARING MED INDUSTRI OG BOLIGBYGGERI

VI HJÆLPER DIG OGSÅ MED NUVÆRENDE

Service til dine installationer

Lad os kom­me ud og ser­vi­ce­re dine nuvæ­ren­de instal­la­tio­ner. Vi har mas­se­re af reser­ve­de­le og værk­tø­jer som er klar til udryk­ning i hele lan­det. 

Vi arbej­der inden­for alle områ­der, sto­re som små og ingen opga­ve er for lil­le til os. Ta' H. J. Chri­sten­sen A/S VVS med på råd og rekvi­rer vores refe­ren­ce­li­ste – eller kon­takt H.J. Chri­sten­sen på tele­fon 97 12 21 99 eller via e‑mail.